GoGlow

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na Stronie Internetowej (dalej jako “Strona
Internetowa”. Administratorem Strony Internetowej jest :
Go Glow DOMINIK FIJOŁEK
KRZYWANICE 102
97-565 LGOTA WIELKA
NIP 7722414714
REGON 368907663

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Strony internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i
informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Strony internetowej. Administrator z należytą
starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze
programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia
Zamówienia) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje
celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność i bezpieczeństwo danych klientów GoGlow s.c jest jednym z naszych priorytetów.
Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż GoGlow s.c.,
zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje
były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami.
Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas
więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także
wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest:
Go Glow DOMINIK FIJOŁEK
KRZYWANIC 102
97-565 LGOTA WIELKA
NIP 7722414714
REGON 368907663
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych
osobowych za pomocą:
poczty elektronicznej: [email protected]
poczty tradycyjnej: KRZYWANIC 102; 97-565 LGOTA WIELKA
Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz
stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub
niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną
działalnością.
Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z
administratorem danych.
Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub
świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w
związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na
podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6
ust. 1 lit f RODO);
kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na
zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem
administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z
których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się
na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty
współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z
osobą, której dane dotyczą, w szczególności hurtownie bezpośrednio realizujące wysyłkę towarów
objętych zamówieniem do klienta.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również
podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu
danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi
hostingowe).
Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych
uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i
śledzenia ruchu w Sklepie internetowym mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy środek ochrony
danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46
RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z
osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z
dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego.
Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych
przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o
rachunkowości.
Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez
okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-3 przez
okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie
danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli
dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania
następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie
przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą,
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym
pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej
wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.
17 RODO);
do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,
żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą;
do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są
przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli
dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie
uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym
wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób,
których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z
oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,
administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować
się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego
prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Profilowanie

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób
automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

§7. Google Analytics

Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google
Inc. z siedzibą w USA.
Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez użytkownika
ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat korzystania ze strony
internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na zlecenie Administratora,
Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie ze strony przez
użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności na stronie oraz świadczenia
innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.
Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia
przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony.
Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez
pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania z serwisu internetowego (łącznie z adresem
IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki
dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz przetwarzania
danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz instalację wtyczki w
przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en