GoGlow

Polityka zwrotów i reklamacji

Polityka zwrotów i reklamacji

§1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez
podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym
klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez klienta weszła w posiadanie Produktu.
Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą
lub drogą elektroniczną na [email protected]
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do
Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest
obowiązkowe.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w
odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
m. in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu.
Nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku przymierzanych
wyrobów pończoszniczych (tj. rajstopy, pończochy, skarpetki, podkolanówki, zakolanówki) ze
względów higienicznych.
Produkty służące do użytku osobistego, mogące
mieć, zgodnie z ich przeznaczeniem, kontakt z naskórkiem, włosami lub wydzielinami organizmu,
które zostały wypakowane z oryginalnego opakowania nie podlegają zwrotowi.
Jeżeli w zamówieniu była więcej niż jedna rzecz, nie musisz zwracać wszystkich, pamiętaj jednak,
że nie można dzielić produktów sprzedawanych w komplecie.
Jeśli do produktu, który chcesz zwrócić dodany był gratis, należy zwrócić oba produkty.

§2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia
od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na
inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Prosimy o odesłanie Produktu z dopiskiem „ZWROT + numer zamówienia” na adres:
GoGlow Dominik Fijołek
Krzywanice 102, 97-565 Lgota Wielka
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o
odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed
upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy.
Przesyłkę można zwrócić w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki.
Aby rozpocząć proces zwrotu należy w ciągu 14 dni od daty odebrania paczki przesłać wiadomość
na adres [email protected] , w wiadomości proszę umieścić WYPEŁNIONY formularz
zwrotu.
Koszty przesyłki ponosi klient, paczki pobraniowe nie będą odbierane.
Klient jest zobligowany do zwrotu towaru do Sprzedawcy.

§3. Rękojmia za wady produktu

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz klienta
niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Poprzez
konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się
na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od dnia wydania Produktu klientowi.
Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres:
GoGlow Dominik Fijołek
Krzywanice 102, 97-565 Lgota Wielka
Z dopiskiem “REKLAMACJA + numer zamówienia”
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego
otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.
Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Formularz zgłoszenia reklamacji do pobrania TUTAJ