GoGlow

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wstęp
Sklep internetowy dostępny pod adresem https://goglow.pl

Dane kontaktowe Sprzedawcy:
– telefon: +48 576 821 000
– adres e-mail: [email protected]
Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres
świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania
umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa
i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania
reklamacyjnego.

 

§1. Definicje

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://goglow.pl/
Sprzedawca –
Go Glow DOMINIK FIJOŁEK; KRZYWANICE 102; 97-565 LGOTA WIELKA
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
internetowego.
Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie
zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone
są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie
Konta klienta.
Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną
bezpłatnych informacji o Produktach i promocjach Sprzedawcy.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

§2. Postanowienia ogólne

Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie.
Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego

Regulaminu.
Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych
osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz
ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu
internetowego.
Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny.
Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w
Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient
zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich
funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym
oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość
uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub
przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może
spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z
usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży,
umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta
Sklep internetowego,
przesyłanie Klientom informacji o promocjach i Produktach w formie „Newslettera”.
Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza
zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego
do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza
lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia
Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego
rejestracji w Sklepie internetowym.
Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie
Sklepu internetowego – Formularza rejestracji.
Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Produkty dostępne w
Sklepie internetowym.
Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas
nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności
dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
urządzenie z dostępem do sieci Internet,
przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

dostęp do poczty elektronicznej.
Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą
swojego dostawcy usług internetowych.

§4. Umowa sprzedaży

Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za
pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w
tygodniu.
W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie
internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu.
Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną
w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne
do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za
pomocą przycisku „Kupuję”.
Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w
trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia.
Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi
wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości
potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w
szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami
dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 

Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3
niniejszego Regulaminu).
Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz
wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 48h
Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są
jak złożone następnego dnia roboczego.
Zamówienia złóżonę w piątek po godzinie 14, zamówenia złożone w sobotę i niedzielę zostaną
wysłane w najbliższym dniu roboczym , dostarczone zostaną w ciągu kolejnych 1-3 dni roboczych.
W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna,
Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje
decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania,
anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających
zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od
terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że
w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez
przewoźnika lub transportem własnym Sprzedawcy zgodnie z wybraną przez Klienta metodą
dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu
internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.
Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W
razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności
kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących

po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi
w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do
Klienta).
W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu,
roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały
pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie
wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.
§6. Metody płatności

Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty:
* w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24
prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem
systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);
Klient wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie trzech dni od
momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może
zostać anulowane.
Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia z chwilą otrzymania od operatora systemu
płatności elektronicznych informacji o pozytywnej autoryzacji transakcji lub po zaksięgowaniu
środków na rachunku bankowym przy płatności przelewem zwykłym.
Dowód zakupu wystawiany jest na wyraźne żądanie oraz dostarczany jest Klientowi wraz z
Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania
zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą
płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Klienta.

§7. Rękojmia za wady Produktu

Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest
odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy.
Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady odbywa się
na koszt Sprzedawcy.
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch
lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres
[email protected] lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy
na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produkt należy dostarczyć na adres:
GoGlow Dominik Fijołek
Krzywanice 102, 97-565 Lgota Wielka
Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego
otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego
uwzględnieniem.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania
przyczyny.
Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści
tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu
objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż
przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres
[email protected]
Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy przed jego upływem.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w
tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu
płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze
zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez
Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego kosztów
wysyłki do Sprzedawcy.
Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w
którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres:
GoGlow Dominik Fijołek
Krzywanice 102, 97-565 Lgota Wielka

Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie
przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w
art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§9. Odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 

W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i
bezterminowym (np. Konto klienta, Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia
umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez
podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej
[email protected]
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu
wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych
za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą
elektroniczną na adres [email protected]
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa
firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot
reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności
uzasadniające złożenie reklamacji.
Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
reklamacji.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w
myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba
fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile
Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub
przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie
rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie
internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części
wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta
niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu

Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą
korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu.
Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych
szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez
Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż
wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w
szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie
Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez
Sprzedawcę.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez
Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa
oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych
funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub
rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń
poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§12. Własność intelektualna

 

Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i
logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej
dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez
pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu
internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym
zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez
Sprzedawcę.
Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych,
zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek
praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich
majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu
internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu
Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych
przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma
zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji
Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym
wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego,

a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni
kalendarzowych.
W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie
konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze
umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.
Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie
sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem
o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim
Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe
rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika
konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania
sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną
poddane pod rozstrzygnięcie:
sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego,
jeżeli Klient jest konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w §8 pkt 2 Regulaminu,
sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest
konsumentem.
Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.01.2023 r.